Revision history of "Doelpubliek:overheid"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 04:39, 17 March 2019Wimcoulier (talk | contribs). . (2,978 bytes) (+2,978). . (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Overheden kunnen allerlei acties ondernemen tegen klimaatverandering. Het is al te makkelijk voor en overheid om te wijzen naar een ander niveau en dan zelf niets t...')